რა არის ვაკანსია?
კონკრეტული მახასიათებლების მქონე თავისუფალი სამუშაო ადგილი;
რას მოიცავს ვაკანსიის გვერდი?
აქ მოთავსებულია თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია თავისუფალი სამუშაო ადგილების შესახებ;
როგორ მუშაობს სისტემა?
სისტემა ახორციელებს ვაკანსიისა და მაძიებლის მონაცემების ერთმანეთთან დაკავშირებას;
სისტემაში ჩართულ მომხმარებლებს ეძლევათ გადაწყვეტილებების მიღების თავისუფალი არჩევანის საშუალება;
გამორიცხულია მომხმარებლების ურთიერთობებში მესამე პირის ჩარევა.